ข่าวใหม่

วันเปิด-ปิดทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 27 เม.ย. 2561 เวลา 14:35 น.
 1497

          ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ผู้แทนสมาชิกเสนอให้สหกรณ์ฯ หยุดทำการตามหลักสากล คือ หยุดวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 52 ได้ประชุมปรึกษาหารือ มีมติให้จัดทำแบบสอบถาม สมาชิกหน่วยบริการต่าง ๆ โดยวิธีสุ่มตัวอย่าง จากแบบสอบถามดังกล่าวมีสมาชิกส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการหยุดทำการตามหลักสากล คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 52 ได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561 ได้พิจารณาโดย ละเอียดแล้ว จึงมีมติให้สหกรณ์ฯ หยุดทำการในวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ ให้เปิดทำการในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป