ดาวน์โหลดเอกสารระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ว่าด้วยผู้จัดการและรองผู้จัดการ พ.ศ. 2562

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 28 กันยายน 2561 เวลา 13:55 น.
 

ระเบียบว่าด้วย เงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ.2561

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 08 มิถุนายน 2561 เวลา 13:56 น.
 

ระเบียบว่าด้วย คณะทำงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด พ.ศ.2559

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:08 น.
 

ระเบียบว่าด้วย สวัสดิการบำนาญสมาชิกอาวุโส พ.ศ.2560

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:24 น.
 

ระเบียบว่าด้วย การให้ทุนการศึกษาแก่สมาชิก พ.ศ. 2559

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:01 น.
 

ระเบียบว่าด้วย เงินกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน พ.ศ. 2559

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:01 น.
 ระเบียบว่าด้วย สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกถึงแก่กรรม พ.ศ. 2559

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:59 น.
 


ระเบียบว่าด้วย การรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2559

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:59 น.
 

ระเบียบว่าด้วย การแต่งตั้งผู้ประสานงานประจำหน่วยบริการ พ.ศ. 2559

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:54 น.
 


ระเบียบว่าด้วย การรับฝากเงินสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2560

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:51 น.
 

ระเบียบว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทน พ.ศ. 2559

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:46 น.
 

ระเบียบว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2559

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:45 น.
 

ระเบียบว่าด้วย การใช้ การเก็บรักษา และการซ่อมบำรุงรถสหกรณ์ พ.ศ. 2559

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:44 น.
 

ระเบียบว่าด้วย บัตรประจำตัวสมาชิก พ.ศ. 2559

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:43 น.
 

ระเบียบว่าด้วย การประนอมหนี้ พ.ศ. 2559

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:37 น.
 

ระเบียบว่าด้วย การรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2559

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:36 น.
 


ระเบียบว่าด้วย การเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2559

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:35 น.
 

ระเบียบว่าด้วย การขอใช้ห้องประชุมสหกรณ์ พ.ศ. 2559

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:35 น.
 


ระเบียบว่าด้วย การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2559

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:34 น.
 

ระเบียบว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2559

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:34 น.
 

 


ระเบียบว่าด้วย การทำงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2559

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:32 น.
 

ระเบียบว่าด้วย เจ้าหน้าที่สหกรณ์และลูกจ้าง พ.ศ. 2559

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:32 น.
 

ระเบียบว่าด้วย การใช้เงินทุนสะสมเพื่อการพัฒนากิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2559

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:31 น.
 

ระเบียบว่าด้วย ที่ปรึกษา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์ พ.ศ. 2559

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:31 น.
 

ระเบียบว่าด้วย การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก พ.ศ. 2559

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:31 น.
 

ระเบียบว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2562

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:29 น.
 

ระเบียบว่าด้วย การใช้เงินค่ารับรอง พ.ศ. 2559

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:28 น.
 

ระเบียบว่าด้วย กองทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (ส.พ.ส.) พ.ศ. 2560

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:28 น.
 


ระเบียบว่าด้วย เงินกองทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2559

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:27 น.
 

ระเบียบว่าด้วย สวัสดิการสังคม พ.ศ. 2560

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:26 น.
 

ระเบียบว่าด้วย สวัสดิการกองทุนชีวิตหมู่ พ.ศ. 2560

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:26 น.
 

ระเบียบว่าด้วย การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2559

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:25 น.
 

ระเบียบว่าด้วย การให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2560

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:24 น.
 

ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2562

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:23 น.
 

ระเบียบว่าด้วย หุ้น พ.ศ. 2560

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:22 น.
 

ระเบียบว่าด้วย การรับฝากเงิน พ.ศ. 2559

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:22 น.
 


ดาวน์โหลดมากที่สุด ในรอบ 7 วัน
3
แบบฟอร์มการลาออก
หมวด แบบฟอร์มสมาชิก

4
หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญ
หมวด แบบฟอร์มเงินให้กู้

5
แบบฟอร์มคำขอกู้เงินฉุกเฉิน
หมวด แบบฟอร์มเงินให้กู้