LPNTSC

ข่าวกิจกรรม


คณะกรรมการ

นายสมคิด ปัญญาแก้ว
ประธานกรรมการดำเนินการ
นายธงชัย ชัยศรีมา
รองประธานกรรมการฝ่ายพัฒนาและระเบียบ กรรมการดำเนินการหน่วยบำนาญเหนือ
นายชุมพล ปันอิ่น
รองประธานกรรมการฝ่ายบริหาร กรรมการดำเนินการหน่วยอาชีวะ เทศบาล กศน.
นายปกรณ์ชัย มะโนสมุทร
รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน กรรมการดำเนินการหน่วยบำนาญกลาง
นายจำรัส มูลรัตน์
กรรมการและเลขานุการ กรรมการดำเนินการหน่วยอำเภอบ้านโฮ่ง
นายจรัญ ชมภู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการดำเนินการหน่วยอำเภอเมืองใต้
นายไตรรงค์ บุตรนุชิต
เหรัญญิก กรรมการดำเนินการหน่วยบำนาญใต้
นายอรรถพงษ์ บุญมากาศ
กรรมการดำเนินการหน่วยอำเภอแม่ทา
นางสาววันเพ็ญ อินต๊ะขัติย์
กรรมการดำเนินการหน่วยอำเภอทุ่งหัวช้าง
นางชนาพร ทองน้อย
กรรมการดำเนินการหน่วยอำเภอป่าซาง
นายขุนหาญ นิตตา
กรรมการดำเนินการหน่วยมัธยมเหนือ
นายสากล ฐานันตรานนท์
กรรมการดำเนินการหน่วยอำเภอเมืองเหนือ
นายปฎิญาณ บุญมา
กรรมการดำเนินการหน่วยอำเภอลี้
นายณัฐจักร์ รชตะไพโรจน์
กรรมการดำเนินการหน่วยเอกชน
นายทนงศักดิ์ ทะหล้า
คณะทำงานบำนาญเหนือ
นายประหวิง แก้วพรหม
คณะทำงานอำเภอบ้านธิ
นายประพันธ์ งามชื่น
คณะทำงาน อำเภอเวียงหนองล่อง
นายณัฐวุฒิ หลวงธิจา
คณะทำงาน อำเภอลี้อัตราดอกเบี้ย


อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่อปี

 • ประเภท
  อัตรา
 • เงินฝากออมทรัพย์
  3.00
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
  3.25

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี

 • ประเภท
  อัตรา
 • เงินกู้สามัญโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน (แบบไม่มีเฉลี่ยคืน)
  5.30
 • เงินกู้ (สามัญ,ฉุกเฉิน,พิเศษ,รวมหนี้)
  5.75
ติดต่อ โทร 0-5351-1653
ดาวน์โหลดบันทึกช่วยจำ
แจ้งข้อเสนอแนะ ร้องเรียน
สหกรณ์อื่นๆ