ข่าวกิจกรรม

แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประจำปี 2567

โดย กัญญารัตน์ เกิดผล
 วันที่ 08 ม.ค. 2567 เวลา 10:04 น.
 173
ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ชุดที่ 58
ในคราวประชุม
ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ได้พิจารณาเห็นว่าบุคคลต่อไปนี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถที่จะให้คำปรึกษา ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อแนะนำ และช่วยเหลือสหกรณ์ฯ ในด้านต่าง ๆ ได้ สหกรณ์ฯ จึงมีมติแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ชุดที่ 58 ตามเอกสารรายละเอียดดังแนบ