บริการสินเชื่อ

บริการสินเชื่อ


 
เงินกู้ฉุกเฉิน
  -  เงินกู้ฉุกเฉิน  กู้ได้ไม่เกิน 15,000 บาท
  -  เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาบุตร  กู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท
  -  เงินกู้ฉุกเฉิน ATM  กู้ได้ไม่เกิน 200,000 บาท
 
 
เงินกู้สามัญ
  -  เงินกู้สามัญ  กู้ได้ไม่เกิน 3,200,000 บาท
  -  เงินกู้สามัญทุนเรือนหุ้นและหรือเงินฝาก  กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90
  -  เงินกู้เพื่อการศึกษาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  กู้ได้ตามหลักเกณฑ์สหกรณ์ฯ
 
เงินกู้พิเศษ
  -  เพื่อการเคหะสงเคราะห์                  
  -  เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ           
  -  เพื่อซื้อยานพาหนะ
  -  เพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่นๆ
     ( กู้ได้ไม่เกิน 3,000,000 บาท)
[รายละเอียด]