LPNTSC

ข่าวกิจกรรม

คณะกรรมการ

นายสมคิด ปัญญาแก้ว
ประธานกรรมการดำเนินการ
นายปกรณ์ชัย มะโนสมุทร
รองประธานกรรมการฝ่ายเงินกู้ กรรมการดำเนินการหน่วยอำเภอป่าซาง
นายประดิษฐ์ วังพฤกษ์
รองประธานกรรมการฝ่ายระเบียบและวิชาการ กรรมการดำเนินการหน่วยมัธยมใต้
นายแสวง ไชยชนะ
รองประธานกรรมการฝ่ายสวัสดิการและประชาสัมพันธ์ กรรมการหน่วยบำนาญ อ.เมือง 1
นายณัฐวุฒิ หลวงธิจา
รองประธานกรรมการฝ่ายพัฒนาและขยายกิจการ กรรมการดำเนินการหน่วยอำเภอลี้
ว่าที่ ร.ต.วสันต์ ทำกล้า
กรรมการและเหรัญญิก กรรมการดำเนินการหน่วยอาชีวศึกษา
นางสุกัญญา ไชยบุญเรือง
กรรมการและเลขานุการ กรรมการดำเนินการหน่วยอำเภอเมือง
นายณัฐจักร์ รชตะไพโรจน์
ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายเงินกู้ กรรมการดำเนินการหน่วยเอกชน
นายคณิต สาระเวียง
ประธ่านคณะอนุกรรมการฝ่ายบริหารความเสี่ยง กรรมการดำเนินการหน่วยบำนาญมัธยม
นางกรรณิการ์ มาบุญมี
ประธานอนุกรรมการฝ่ายระเบียบและข้อบังคับ กรรมการดำเนินการหน่วยท้องถิ่น จ.ลำพูน
นายอารี วงศ์พนัสสัก
ประธานอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและประชาสัมพันธ์ กรรมการหน่วยอำเภอแม่ทา
นายทวีศักดิ์ จอมอิ่น
เลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายเงินกู้ กรรมการดำเนินการหน่วยอำเภอบ้านโฮ่ง
นายศรีวัย โญกาศ
เลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายบริหารความเสี่ยง กรรมการดำเนินการหน่วยมัธยมเหนือ
นายเจตนา เมืองมูล
เลขานุการคณะอนุกรรมการการฝ่ายระเบียบและข้อบังคับ กรรมการดำเนินการหน่วยบำนาญ อ.เมือง 2
นายประพันธ์ งามชื่น
เลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาและขยายกิจการ กรรมการดำเนินการหน่วย อ.เวียงหนองล่อง อ.บ้านธิอัตราดอกเบี้ย


อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่อปี

 • ประเภท
  อัตรา
 • เงินฝากออมทรัพย์
  2.45
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
  2.70

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี

 • ประเภท
  อัตรา
 • เงินกู้สามัญโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน (แบบไม่มีเฉลี่ยคืน)
  5.00
 • เงินกู้ (สามัญ,ฉุกเฉิน,พิเศษ,รวมหนี้)
  5.30
ติดต่อ โทร 0-5351-1653
ดาวน์โหลดบันทึกช่วยจำ
แจ้งข้อเสนอแนะ ร้องเรียน
สหกรณ์อื่นๆ