LPNTSC

ข่าวกิจกรรม

คณะกรรมการ

นายปริญญา สุวรรณชีพ
ประธานกรรมการดำเนินการ
นายปกรณ์ชัย มะโนสมุทร
รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน กรรมการดำเนินการหน่วย อ.ป่าซาง
นายคณิต สาระเวียง
รองประธานกรรมการฝ่ายพัฒนาและวิชาการ กรรมการดำเนินการหน่วยบำนาญมัธยม
นายประดิษฐ์ วังพฤกษ์
รองประธานกรรมการฝ่ายระเบียบและข้อบังคับ กรรมการดำเนินการหน่วยมัธยมใต้
นายอารี วงศ์พนัสสัก
รองประธานกรรมการฝ่ายสวัสดิการและประชาสัมพันธ์ กรรมการดำเนินการหน่วย อ.แม่ทา
นายแสวง ไชยชนะ
กรรมการและเหรัญญิก กรรมการดำเนินการหน่วยบำนาญ อ.เมือง1
นายสุพจน์ แสนหาญ
กรรมการและเลขานุการ กรรมการดำเนินการหน่วย อ.ลี้
นายเจตนา เมืองมูล
ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาและวิชาการ กรรมการดำเนินการหน่วยบำนาญ อ.เมือง 2
นางสุกัญญา ไชยบุญเรือง
กรรมการดำเนินการหน่วย อ.เมือง
นายทวีศักดิ์ จอมอิ่น
ประธานอนุกรรมการฝ่ายเงินกู้ กรรมการดำเนินการหน่วย อ.บ้านโฮ่ง
นายประพันธ์ งามชื่น
ประธานอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและประชาสัมพันธ์ กรรมการหน่วย อ.ทุ่งหัวช้าง อ.บ้านธิ อ.เวียงหนองล่อง
ว่าที่ ร.ต.วสันต์ ทำกล้า
ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายระเบียบและข้อบังคับ กรรมการดำเนินการหน่วยอาชีวศึกษา และ กศน.
นายศรีวัย โญกาศ
ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายบริหารความเสี่ยง กรรมการดำเนินการหน่วยมัธยมเหนือ
นางกรรณิการ์ มาบุญมี
เลขานุการคณะอนุกรรมการการฝ่ายสวัสดิการและประชาสัมพันธ์ กรรมการดำเนินการหน่วยท้องถิ่น จ.ลำพูน
นางจุรีรัตน์ ตันตรา
เลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายบริหารความเสี่ยง กรรมการดำเนินการหน่วยเอกชนอัตราดอกเบี้ย


อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่อปี

 • ประเภท
  อัตรา
 • เงินฝากออมทรัพย์
  2.45
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
  2.70

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี

 • ประเภท
  อัตรา
 • เงินกู้สามัญโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน (แบบไม่มีเฉลี่ยคืน)
  5.00
 • เงินกู้ (สามัญ,ฉุกเฉิน,พิเศษ,รวมหนี้)
  5.10
ติดต่อ โทร 0-5351-1653
ดาวน์โหลดบันทึกช่วยจำ
แจ้งข้อเสนอแนะ ร้องเรียน
สหกรณ์อื่นๆ