ข่าวประกวดราคา

สอบราคาจ้างงานปรับปรุงต่อเติมอาคาร สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด

โดย กัญญารัตน์ เกิดผล
 วันที่ 08 มี.ค. 2567 เวลา 14:58 น.
 527

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างงานปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 
                    ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว   (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 25)  และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อ    ผู้ทิ้งงานของทางราชการ
                    กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่  2 เมษายน  พ.ศ. 2567   ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป  ณ  สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด (ผู้ที่ไม่มาดูสถานที่ ยอมรับทราบ    คำชี้แจงและรายละเอียดการก่อสร้างของคณะกรรมการชี้สถานที่ และถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง)
                    กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  5  เมษายน  พ.ศ. 2567 ระหว่างเวลา  09.00  น. ถึงเวลา 12.00 น.  ณ  สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่  เวลา  13.00 น.   
                    ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)  ได้ที่ฝ่ายธุรการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ระหว่างวันที่ 25 – 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-5351-1652-3,  0-5351-0442   ต่อ 13  ในวันและเวลาทำการสหกรณ์ฯ