สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด

  มีชื่อย่อว่า สฌ.ลพ.  สมาคมได้จดทะเบียน ตามบทบัญญัติของกฎหมายแล้ว เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2550
สถานที่ตั้งสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เลขที่ 103/1 ถ. พระคงฤาษี ต.ในเมือง    อ. เมือง จ.ลำพูน 51000
เครื่องหมายเครื่องหมายของสมาคมเป็นรูปวงกลมสองวงซ้อนกัน มีคำว่าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูนจำกัด อยู่ระหว่างวงกลมทั้งสองมีสัญลักษณ์พระบรมธาตุหริภุญชัยอยู่ภายในวงกลมใน
 
วัตถุประสงค์
  เพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ หรือจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกซึ่งถึงแก่ความตายด้วยเงินสงเคราะห์ โดยไม่ประสงค์จะหากำไรเพื่อแบ่งปันกัน
คุณสมบัติ
ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
  1. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว และมีอายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ในวันรับสมัคร เมื่อมีวาระอันควรหรือมีเหตุพิเศษ  คณะกรรมการอาจรับผู้สมัครที่มีอายุเกินกว่า 40 ปีบริบูรณ์เป็นสมาชิกได้
  2. เป็นสมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด
  3. เป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน  จำกัด มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัคร
  4. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
        สถานภาพการเป็นสมาชิกจะสมบูรณ์เริ่มตั้งแต่วันที่คณะกรรมการของสมาคมได้มีมติให้เข้าเป็นสมาชิกและผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกได้ชำระค่าสมัครและชำระเงินต่าง ๆ ตามข้อบังคับแล้ว
 
        เริ่มคุ้มครองการเสียชีวิตหลังจากการเป็นสมาชิกของสมาคมแล้ว 90 วัน (หากสมาชิกเสียชีวิตภายใน 90 วันสมาคมฯ จะคืนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่ยังไม่ตกอยู่ในความผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ กลับคืนให้สมาชิก)
สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้
     1.ตาย                          2.ลาออก                  3.ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้ออก
     4. ถูกคัดชื่อออก เพราะขาดส่งเงินสงเคราะห์เกิน 60 วัน และได้รับหนังสือเตือนจากสมาคมแล้ว หรือสมาคมติดต่อหาหลักแหล่งที่อยู่ไม่ได้ และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้พ้นจากสมาชิกภาพ
 
ขั้นตอนการสมัครดังนี้
ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยมีสมาชิกของสมาคม หรือกรรมการสมาคม 2 คน  ลงลายมือชื่อรับรองคุณสมบัติ พร้อมแนบหลักฐานดังนี้
   1. สำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  (ยังไม่หมดอายุ)
   2. สำเนาทะเบียนบ้าน
   3. สำเนาทะเบียนสมรส
   4. ใบรับรองแพทย์ (สถานพยาบาลของรัฐ)
   5. พร้อมชำระเงินค่าสมัคร 50 บาท เงินค่าบำรุงสมาคม รายปี  50 บาท เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 1,500 บาท รวม 1,600 บาท

สมาชิกมีหน้าที่ดังนี้
   1.ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของสมาคม   
   2.ชำระเงินสงเคราะห์ให้เรียบร้อยภายใน 30 วัน  นับแต่วันได้รับแจ้งการตายของสมาชิก หรือได้รับแจ้งให้ชำระเงินสงเคราะห์จากสมาคม
   3.เก็บรักษาหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิกของสมาคมไว้ หากชำรุดหรือสูญหายต้องรีบแจ้งเพื่อขอใบแทนใหม่จากสมาคม
   4.แจ้งเปลี่ยนแปลงการย้ายที่อยู่ ชื่อ นามสกุล หรือแก้ไข วันเดือน  ปีเกิด ของสมาชิก โดยให้ยื่นคำร้องขอต่อนายทะเบียนสมาคมในใบเอกสารที่สมาคมกำหนดภายในสิบห้าวัน นับแต่วันย้าย เปลี่ยนหรือแก้ไขในเรื่องดังกล่าว เพื่อสมาคมจะได้แก้ไขหลักฐานต่าง ๆ ในทะเบียนให้ถูกต้อง
   5.แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์เป็นหนังสือเมื่อต้องการเปลี่ยนตัวบุคคลตามที่ได้แสดงความจำนงไว้ในใบสมัครหรือกรณีผู้รับเงินสงเคราะห์เสียชีวิตก่อนสมาชิก โดยยื่นคำร้องต่อนายกสมาคม
   6. เมื่อสมาชิกผู้ใดถึงแก่ความตาย ให้ผู้จัดการศพ ผู้มีสิทธิได้รับ เงินสงเคราะห์หรือครอบครัวของสมาชิกแจ้งให้คณะกรรมการสมาคมทราบภายใน 30 วัน โดยให้นำหลักฐานมายื่นต่อเจ้าหน้าที่สมาคม ดังนี้
      1.สำเนาใบมรณะบัตร 1 ชุด
      2.สำเนาทะเบียนบ้านผู้ตาย (ประทับตรา“ตาย”) 1 ชุด
      3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับผลประโยชน์ 1 ชุด
      4.สำเนาบัตรประจำตัวผู้ตาย, ผู้รับผลประโยชน์ อย่างละ 1 ชุด
      5.สำเนาทะเบียนสมรสของผู้ตายและคู่สมรส 1 ชุด    (ถ้ามี)
      6.สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้รับผลประโยชน์ 1 ชุด
 
การชำระเงินสงเคราะห์
  เมื่อสมาชิกของสมาคม ถึงแก่กรรม สมาชิกทุกคนจะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อเป็นค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว ผู้ตายรายละ 50 บาท 
 
การจ่ายเงินสงเคราะห์
สมาคมจะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้รับเงินสงเคราะห์ ดังนี้
    1. จ่ายครั้งแรกไม่เกินร้อยละ 40 ของเงินสงเคราะห์ทั้งหมด ที่พึงได้รับ
    2. จ่ายเงินส่วนที่เหลือจากที่เรียกเก็บได้ทั้งหมดหลังจาก จ่ายเงินสงเคราะห์ครั้งแรกแล้ว ภายใน 90 วัน
    3. สมาคมจะหักไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารของสมาคม อัตราร้อยละ 8 ของเงินสงเคราะห์ทั้งหมด
    ตามมติที่ประชุมใหญ่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด

ปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีสมาชิก ทั้งหมด 4,673 ราย เงินสงเคราะห์ศพละ 50 บาท ดังนั้นเงินสงเคราะห์พึงได้รับ 233,650 บาท หักเงิน   ค่าดำเนินการ 8% เป็นเงิน 18,692 บาท คงเหลือจ่ายสุทธิให้ทายาท 214,958 บาท สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 2

  มีชื่อย่อว่า สฌ.ลพ.2  สมาคมได้จดทะเบียน ตามบทบัญญัติของกฎหมายแล้ว เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560
สถานที่ตั้ง สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เลขที่ 103/1 ถ. พระคงฤาษี ต.ในเมือง
อ. เมือง จ. ลำพูน 51000เครื่องหมาย เครื่องหมายของสมาคมเป็นรูปวงกลมสองวงซ้อนกัน มีคำว่าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูนจำกัด 2 (สฌ.ลพ.2) อยู่ระหว่างวงกลมทั้งสองมีสัญลักษณ์พระบรมธาตุหริภุญชัยอยู่ภายในวงกลมใน
 
วัตถุประสงค์
    เพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ หรือจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกซึ่งถึงแก่ความตายด้วยเงินสงเคราะห์ โดยไม่ประสงค์จะหากำไรเพื่อแบ่งปันกัน
 
คุณสมบัติ
   ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
  1. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว และมีอายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ในวันรับสมัคร เมื่อมีวาระอันควรหรือมีเหตุพิเศษ  คณะกรรมการอาจรับผู้สมัครที่มีอายุเกินกว่า 40 ปีบริบูรณ์เป็นสมาชิกได้
  2. เป็นสมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด
  3. เป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด หรือเป็นบุคคลในครอบครัวได้แก่ คู่สมรส บิดา มารดา บุตร พี่น้องร่วมบิดามารดา ของสมาชิกสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด
  4. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
 
    สถานภาพการเป็นสมาชิกจะสมบูรณ์เริ่มตั้งแต่วันที่คณะกรรมการของสมาคมได้มีมติให้เข้าเป็นสมาชิกและผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกได้ชำระค่าสมัครและชำระเงินต่าง ๆ ตามข้อบังคับแล้ว
 
    เริ่มคุ้มครองการเสียชีวิตหลังจากการเป็นสมาชิกของสมาคมแล้ว 90 วัน (หากสมาชิกเสียชีวิตภายใน 90 วันสมาคมฯ จะคืนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่ยังไม่ตกอยู่ในความผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ กลับคืนให้สมาชิก)
สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้
     1. ตาย                          2. ลาออก                  3. ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้ออก
     4. ถูกคัดชื่อออก เพราะขาดส่งเงินสงเคราะห์เกิน 60 วัน และได้รับหนังสือเตือนจากสมาคมแล้ว หรือสมาคมติดต่อหาหลักแหล่งที่อยู่ไม่ได้ และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้พ้นจากสมาชิกภาพ

ขั้นตอนการสมัครดังนี้
  ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยมีสมาชิกของสมาคม หรือกรรมการสมาคม 2 คน  ลงลายมือชื่อรับรองคุณสมบัติ พร้อมแนบหลักฐานดังนี้
   1. สำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  (ยังไม่หมดอายุ)
   2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร
   3. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับผลประโยชน์
   4. สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับผลประโยชน์
   5. สำเนาทะเบียนสมรส
   6. สำเนาทะเบียนบ้านสมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด (กรณีที่เป็นบุคคลในครอบครัว)
   7. ใบรับรองแพทย์ (สถานพยาบาลของรัฐ)
   8. พร้อมชำระเงินค่าสมัคร 50 บาท เงินค่าบำรุงสมาคม รายปี  50 บาท เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 1,500 บาท รวม 1,600 บาท
 
สมาชิกมีหน้าที่ดังนี้
  1. ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของสมาคม   
  2. ชำระเงินสงเคราะห์ให้เรียบร้อยภายใน 30 วัน  นับแต่วันได้รับแจ้งการตายของสมาชิก หรือได้รับแจ้งให้ชำระเงินสงเคราะห์จากสมาคม
  3. เก็บรักษาหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิกของสมาคมไว้ หากชำรุดหรือสูญหายต้องรีบแจ้งเพื่อขอใบแทนใหม่จากสมาคม
  4. แจ้งเปลี่ยนแปลงการย้ายที่อยู่ ชื่อ นามสกุล หรือแก้ไข วันเดือน  ปีเกิด ของสมาชิก โดยให้ยื่นคำร้องขอต่อนายทะเบียนสมาคมในใบเอกสารที่สมาคมกำหนดภายในสิบห้าวัน นับแต่วันย้าย เปลี่ยนหรือแก้ไขในเรื่องดังกล่าว เพื่อสมาคมจะได้แก้ไขหลักฐานต่าง ๆ ในทะเบียนให้ถูกต้อง
   5. แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์เป็นหนังสือเมื่อต้องการเปลี่ยนตัวบุคคลตามที่ได้แสดงความจำนงไว้ในใบสมัครหรือกรณีผู้รับเงินสงเคราะห์เสียชีวิตก่อนสมาชิก โดยยื่นคำร้องต่อนายกสมาคม
  6.  เมื่อสมาชิกผู้ใดถึงแก่ความตาย ให้ผู้จัดการศพ ผู้มีสิทธิได้รับ เงินสงเคราะห์หรือครอบครัวของสมาชิกแจ้งให้คณะกรรมการสมาคมทราบภายใน 30 วัน โดยให้นำหลักฐานมายื่นต่อเจ้าหน้าที่สมาคม ดังนี้
         1. สำเนาใบมรณะบัตร 1 ชุด
         2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ตาย (ประทับตรา“ตาย”) 1 ชุด
         3. สำเนาบัตรประจำตัวผู้ตาย อย่างละ 1 ชุด
         4. สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับผลประโยชน์ 1 ชุด
         5. สำเนาบัตรประจำตัวผู้รับผลประโยชน์ อย่างละ 1 ชุด
         6. สำเนาทะเบียนสมรสของผู้ตายและคู่สมรส 1 ชุด (กรณีคู่สมรส)
         7. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้รับผลประโยชน์ 1 ชุด

การชำระเงินสงเคราะห์
   เมื่อสมาชิกของสมาคม ถึงแก่กรรม สมาชิกทุกคนจะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อเป็นค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว ผู้ตายรายละ 50 บาท 
 
การจ่ายเงินสงเคราะห์
  สมาคมจะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้รับเงินสงเคราะห์ ดังนี้
   1. จ่ายครั้งแรกไม่เกินร้อยละ 40 ของเงินสงเคราะห์ทั้งหมด ที่พึงได้รับ
   2. จ่ายเงินส่วนที่เหลือจากที่เรียกเก็บได้ทั้งหมดหลังจาก จ่ายเงินสงเคราะห์ครั้งแรกแล้ว ภายใน 90 วัน
   3. สมาคมจะหักไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารของสมาคม อัตราร้อยละ 8 ของเงินสงเคราะห์ทั้งหมด
ตามมติที่ประชุมใหญ่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด

ปัจจุบันสมาคมเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  
เงินสงเคราะห์ศพละ 50 บาท ดังนั้นเงินสงเคราะห์พึงได้รับ คือจำนวนสมาชิก X เงินสงเคราะห์ศพละ 50 บาท