ข้อบังคับ/ระเบียบ

ข้อบังคับ/ระเบียบ


ข้อบังคับสหกรณ์

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด พ.ศ. 2555 

ระเบียบสหกรณ์

              ระเบียบว่าด้วย หุ้น พ.ศ. 2555
           ระเบียบว่าด้วย การรับฝากเงิน พ.ศ. 2558 
           ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2558 
           ระเบียบว่าด้วย การให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2544
           ระเบียบว่าด้วย การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2550 
           ระเบียบว่าด้วย สวัสดิการสังคม พ.ศ. 2558
           ระเบียบว่าด้วย สวัสดิการกองทุนชีวิตหมู่ พ.ศ. 2558 
           ระเบียบว่าด้วย เงินกองทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2558
           ระเบียบว่าด้วย กองทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (ส.พ.ส.) พ.ศ. 2558
           ระเบียบว่าด้วย ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทน ค่าเช่าที่พักในการเดินทาง สำหรับกรรมการผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้อื่นใด พ.ศ. 2558
           ระเบียบว่าด้วย การใช้เงินค่ารับรอง พ.ศ. 2544 
           ระเบียบว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2553
           ระเบียบว่าด้วย การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก พ.ศ. 2556 
           ระเบียบว่าด้วย การใช้เงินทุนสะสมเพื่อการพัฒนากิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2544
           ระเบียบว่าด้วย ที่ปรึกษา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์ พ.ศ. 2558
           ระเบียบว่าด้วย การทำงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2558
           ระเบียบว่าด้วย เจ้าหน้าที่สหกรณ์และลูกจ้าง พ.ศ. 2558 
           ระเบียบว่าด้วย อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการและเจ้าหน้าที่อื่น พ.ศ. 2555
           ระเบียบว่าด้วย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ. 2544 
           ระเบียบว่าด้วย เงินสวัสดิการช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2549 
           ระเบียบว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2555
           ระเบียบว่าด้วย การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2558 
           ระเบียบว่าด้วย การเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2555 
           ระเบียบว่าด้วย การขอใช้ห้องประชุมสหกรณ์ พ.ศ. 2550 
           ระเบียบว่าด้วย กองทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้อยู่ในฐานะค้ำประกันเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2551
           ระเบียบว่าด้วย การรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2552
           ระเบียบว่าด้วย การประนอมหนี้ พ.ศ. 2554 
           ระเบียบว่าด้วย บัตรประจำตัวสมาชิก พ.ศ. 2550 
           ระเบียบว่าด้วย การใช้ การเก็บรักษา และการซ่อมบำรุงรถสหกรณ์ พ.ศ. 2550  
           ระเบียบว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2556
           ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้สมาชิกเข้าร่วมโครงการ แก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจ พ.ศ. 2558
           ระเบียบว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทน พ.ศ. 2555 
           ระเบียบว่าด้วย ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทน ค่าลงทะเบียน ฯ เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2552 
           ระเบียบว่าด้วย การรับฝากเงินสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2555  
           ระเบียบว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินค่าตอนแทนพิเศษของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ผู้ได้รับเงินเดือนหรือ ค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2552
           ระเบียบว่าด้วย สวัสดิการคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2553
           ระเบียบว่าด้วย การแต่งตั้งผู้ประสานงานประจำหน่วยบริการ พ.ศ. 2558
           ระเบียบว่าด้วย การรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2553 
           ระเบียบว่าด้วย สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกถึงแก่กรรม พ.ศ. 2558 
           ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2558 
           ระเบียบว่าด้วย วิธีการสรรหา ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2558 
           ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำซึ่งทำงานประจำในกองการศึกษา หรือ ส่วนการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลตำบลในจังหวัดลำพูน พ.ศ. 2558 
           ระเบียบว่าด้วย การให้ทุนการศึกษาแก่สมาชิก พ.ศ. 2556 
           ระเบียบว่าด้วย เงินกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน พ.ศ. 2558
           ระเบียบว่าด้วย สวัสดิการสำหรับคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557 
           ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับสมาชิกเข้าร่วมโครงการ ชำระเงินคืนกองทุน กบข. พ.ศ. 2558