ข่าวกิจกรรม

โดย ดุษณี ยศทองคำ -  วันที่ 24 พ.ย. 2566 เวลา 14:42 น.

โครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินฯ ปี66 ดอกเบี้ย 4.5%

ด้วยในปัจจุบันสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบในการดำรงชีพประจำวัน หลังจากได้ประสบปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ...

โดย กัญญารัตน์ เกิดผล -  วันที่ 14 พ.ย. 2566 เวลา 09:40 น.

ประกาศผลการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประจำปี 2567

ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้ดำเนินการสรรหาคระกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 04 พ.ย. 2566 เวลา 16:00 น.

ประกาศแจ้งปิดบัญชีสิ้นปีสหกรณ์ 2566

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 57 ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 19 กันยายนพ.ศ. 2566 ได้เห็นชอบให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 29 ต.ค. 2566 เวลา 16:56 น.

ประกาศสถานที่สรรหาคณะกรรมการ ประจำปี 2566

เชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ที่สังกัดหน่วยสรรหากรรมการดำเนินการ ปี 2567 ทุกท่าน ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 09 ต.ค. 2566 เวลา 22:06 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหากรรมการและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน ปี 67

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประกาศรับสมัครสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 26 ก.ย. 2566 เวลา 19:00 น.

ประกาศสรรหากรรมการ ชุดที่ 58

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 77 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 24 ส.ค. 2566 เวลา 18:26 น.

แจ้งรายละเอียดการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ไม่พอจ่ายสะสมปี 2557-2561

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ได้แจ้งการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ไม่พอจ่ายสะสมในรอบปี ...

โดย ดุษณี ยศทองคำ -  วันที่ 21 ก.ค. 2566 เวลา 16:46 น.

แจ้งรายละเอียดการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ไม่พอจ่ายสะสมปี 2557 - 2561

เรียน สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค). ศูนย์ประสานงาน สอ.ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 02 ก.ค. 2566 เวลา 14:16 น.

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลในตาแหน่ง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 02 ก.ค. 2566 เวลา 14:16 น.

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลาพูน จำกัด ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลในตาแหน่ง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

อัลบั้มภาพ