ข่าวกิจกรรม

เรื่องแนวทางการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ และการดำเนินการของสมาชิก เกี่ยวกับการปรับอัตราดอกเบี้ยลงร้อยละ 0.20 บาท

โดย กัญญารัตน์ เกิดผล
 วันที่ 04 ม.ค. 2567 เวลา 18:31 น.
 313
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด
เรื่อง แนวทางการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ และการดำเนินการของสมาชิก
เกี่ยวกับการปรับอัตราดอกเบี้ยลงร้อยละ 0.20 บาท
ตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งได้ลดดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกทุกประเภทลงร้อยละ 0.20 บาท ยกเว้น ประเภทเงินกู้สามัญโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน (แบบไม่มีเฉลี่ยคืน)
โดยสมาชิกผู้กู้ทุกรายสามารถรับเอกสารคำขอและบันทึกแนบท้ายสัญญาตามแบบที่สหกรณ์ฯ กำหนด
ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป