ข่าวกิจกรรม

ประกาศแจ้งปิดบัญชีสิ้นปีสหกรณ์ 2566

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 04 พ.ย. 2566 เวลา 16:00 น.
 489
     ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 57 ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 19 กันยายนพ.ศ. 2566 ได้เห็นชอบให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เพื่อให้ฝ่ายจัดการดำเนินการปิดบัญชีของสหกรณ์ฯ ทันกำหนดการประชุมใหญ่ดังกล่าว  สหกรณ์ฯ ขอแจ้งการดำเนินการด้านการเงิน  ดังนี้
     1.งดให้บริการเงินกู้ – เงินฝากระบบ ATM 
        ตั้งแต่เวลา  17.00 น.  ของวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
        ถึงเวลา  08.30 น.  ของวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2566
     2.หยุดทำการเพื่อปิดบัญชีและงดให้บริการการรับ – จ่ายเงินทุกประเภท ทุกระบบของสหกรณ์ฯ  ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน และวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม  พ.ศ.2566 
                           
     3.เปิดให้บริการตามปกติในวันจันทร์ที่  4  ธันวาคม พ.ศ.2566
        ตั้งแต่เวลา  08.30 น.  เป็นต้นไป