เจ้าหน้าที่

คณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด


นายวิทยา ปาอินทร์
ผู้จัดการ

นางบรรเจิด คำศิริ
รองผู้จัดการ

ฝ่ายการเงินและเงินฝาก


นายวีระพล มาลยพันธ์
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นางสาววรนิชานันท์ สุริยจักร์
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวจิตตราภรณ์ ศีลประเสริฐ
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาววาสนา ใหม่ม่วง
เจ้าหน้าที่การเงิน

ฝ่ายธุรการ


นางภวิกา สุรินทร์กาศ
หัวหน้าฝ่ายธุรการ

นางดวงนภา วงษ์วาน
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายธุรการ

นายกิตติคม สายลาม
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสุนทรี ไชยเมืองดี
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานสวัสดิการและสมาคม สฌ.ลพ.

นางสาวศิริพร กัณฑาซาว
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานสวัสดิการ และสมาคมสสอค./สส.ชสอ.

นางสาวอรณิชา อินทา
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

ฝ่ายบัญชี


นางพิราภรณ์ ณ ลำพูน
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

นางเกษสุดา นามกร
เจ้าหน้าที่บัญชี

ฝ่ายประมวลผลและคอมพิวเตอร์


นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วจันทร์
หัวหน้าฝ่ายประมวลผลและคอมพิวเตอร์

นางดุษณี ยศทองคำ
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายประมวลผลและคอมพิวเตอร์

ฝ่ายสินเชื่อ


นางเกษร เดชพงษ์
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ

นางสาวเอื้อมพร ตันมณี
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ

นายคมสันต์ ศิริ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อและบริการ

นางวิภาพร พงษ์ประไพ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสาวนภาพร พิมพ์สว่าง
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสาวน้ำฝน อุดมศิลป์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

พนักงาน


นายมารุต วงศ์คำตัน
พนักงานขับรถและบริการ