คณะกรรมการ

คณะกรรมการ


นายสมคิด ปัญญาแก้ว
ประธานกรรมการดำเนินการ

นายธงชัย ชัยศรีมา
รองประธานกรรมการฝ่ายพัฒนาและระเบียบ กรรมการหน่วยบำนาญเหนือ

นายชุมพล ปันอิ่น
รองประธานกรรมการฝ่ายบริหาร กรรมการหน่วยอาชีวะ เทศบาล กศน.

นายปกรณ์ชัย มะโนสมุทร
รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน กรรมการดำเนินการหน่วยบำนาญกลาง

นายจำรัส มูลรัตน์
กรรมการและเลขานุการ กรรมการดำเนินการหน่วยอำเภอบ้านโฮ่ง

นายจรัญ ชมภู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการดำเนินการหน่วยอำเภอเมืองใต้

นายไตรรงค์ บุตรนุชิต
กรรมการและเหรัญญิก กรรมการดำเนินการหน่วยบำนาญใต้

นายณัฐจักร์ รชตะไพโรจน์
ประธานคณะอนุกรรมการ ฝ่ายเงินกู้ กรรมการดำเนินการหน่วยเอกชน

นางสาววันเพ็ญ อินต๊ะขัติย์
ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและฝ่ายพัฒนา กรรมการดำเนินการหน่วยอำเภอทุ่งหัวช้าง

นางชนาพร ทองน้อย
กรรมการและประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายระเบียบและฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรรมการดำเนินการหน่วยอำเภอป่าซาง

นายอรรถพงษ์ บุญมากาศ
กรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาและขยายกิจการ กรรมการดำเนินการหน่วยอำเภอแม่ทา

นายสากล ฐานันตรานนท์
กรรมการเและเลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและฝ่ายพัฒนา กรรมการดำเนินการหน่วยอำเภอเมืองเหนือ

นายขุนหาญ นิตตา
กรรมการและเลขานุการฝ่ายระเบียบและฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรรมการดำเนินการหน่วยมัธยมเหนือ

นายปฏิญาณ บุญมา
กรรมการดำเนินการหน่วยอำเภอลี้

นายประหวิง แก้วพรหม
คณะทำงาน อำเภอบ้านธิ

นายประพันธ์ งามชื่น
คณะทำงาน อำเภอเวียงหนองล่อง

นายณัฐวุฒิ หลวงธิจา
คณะทำงาน อำเภอลี้

นายทนงศักดิ์ ทะหล้า
คณะทำงาน บำนาญเหนือ