คณะกรรมการ

คณะกรรมการ


นายสุรพล โพธาเจริญ
ประธานกรรมการดำเนินการ

นายสถาพร สุภายอง
รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน กรรมการหน่วยบำนาญกลาง

นายอภิสิทธิ์ เหล็งไทย
รองประธานกรรมการฝ่ายพัฒนา กรรมการหน่วยอำเภอเมืองเหนือ

ว่าที่ร้อยตรีทองศรี จินะ
รองประธานกรรมการฝ่ายบริหาร กรรมการดำเนินการหน่วยมัธยมใต้

นายไตรรงค์ บุตรนุชิต
กรรมการและเลขานุการ กรรมการดำเนินการหน่วยบำนาญใต้

นายนรินทร์ สิทธิเดช
ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายเงินกู้ กรรมการดำเนินการหน่วยบำนาญเหนือ

นายพิสูตร สุวรรณโรจน์
ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายระเบียบฯ กรรมการดำเนินการหน่วยเอกชน

นายชุมพล ปันอิ่น
ประธานคณะอนุกรรมการ ฝ่ายพัฒนาฯ และฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรรมการดำเนินการหน่วยอาชีวะ-เทศบาล-กศน.

นางสาววันเพ็ญ อินต๊ะขัติย์
ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ กรรมการดำเนินการหน่วยอำเภอทุ่งหัวช้าง

ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ กันทะวงศ์
กรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายเงินกู้ กรรมการดำเนินการหน่วยมัธยมเหนือ

นายสง่า แก้วสร้อย
กรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการฝ่ายปรับปรุงแก้ไขระเบียบข้อบังคับ กรรมการดำเนินการหน่วยอำเภอลี้

นายอรรถพงษ์ บุญมากาศ
กรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาและขยายกิจการ กรรมการดำเนินการหน่วยอำเภอแม่ทา

นายจำรัส มูลรัตน์
กรรมการเและเลขานุการ คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรรมการดำเนินการหน่วยอำเภอบ้านโฮ่ง

นายจรัญ ชมภู
กรรมการและเลขานุการฝ่ายสวัสดิการ กรรมการดำเนินการหน่วยอำเภอเมืองใต้

ชนาพร ทองน้อย
กรรมการดำเนินการหน่วยอำเภอป่าซาง

นายบัณฑูรย์ ตันมณี
คณะทำงาน อำเภอบ้านธิ

นายประพันธ์ งามชื่น
คณะทำงาน อำเภอเวียงหนองล่อง

นายณัฐวุฒิ หลวงธิจา
คณะทำงาน อำเภอลี้