ข่าวใหม่

ประกาศให้ทุนการศึกษาบุตรและทุนวิจัยสมาชิก ปี 67

โดย นางอรนิชา วงศาสัก
 วันที่ 25 เม.ย. 2567 เวลา 13:13 น.
 228
          อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ว่าด้วยการให้สวัสดิการแก่สมาชิก พ.ศ.2566  คณะกรรมการดำเนินการ  ชุดที่ 58 ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567  ได้กำหนดจำนวนและเงื่อนไขการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2567 ไว้ดังต่อไปนี้
          ข้อ 1.  ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประจำปี 2567 ดังนี้
                    1.1 ให้ทุนแต่ระดับ  จำนวน  9  ระดับ  คือ
                         1.1.1  บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในชั้นอนุบาลสูงสุด
                         1.1.2  บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่  3
                         1.1.3  บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่  6
                         1.1.4  บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
                         1.1.5  บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6
                         1.1.6  บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในระดับ  ปวช. 3
                         1.1.7  บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในระดับ  ปวส. 2
                         1.1.8  บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในระดับปริญญาตรี ปีสุดท้าย
                         1.1.9  ทุนการศึกษานอกระบบแบบไม่มีชั้นเรียน

          หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของสมาชิกที่จะได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา วิทยานิพนธ์  การศึกษาอิสระ  ประจำปี  2567  ดังนี้
                    1.1  ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  ไม่น้อยกว่า  2 ปี  ณ  วันที่ขอยื่นรับทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา วิทยานิพนธ์  การศึกษาอิสระ
                    1.2  ในปีที่ขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา ต้องผ่านการสอบเค้าโครงงานวิจัยและมีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาในหลักสูตรที่ศึกษาในระดับดังกล่าว ตามรูปแบบที่สหกรณ์ฯ กำหนดไว้
                    1.3  ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี  มีคุณธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีต่อองค์กรครู
                    1.4  ต้องมีคำรับรองหรือการขออนุญาตการศึกษาต่อจากหน่วยงานหรือหัวหน้าสถานศึกษาต้นสังกัด

 
การยื่นคำขอรับทุน ให้ยื่นระหว่างวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2567