ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

แจ้งรายละเอียดการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ไม่พอจ่ายสะสมปี 2557-2561

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 24 ส.ค. 2566 เวลา 18:24 น.
 477
          ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ได้แจ้งการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ไม่พอจ่ายสะสมในรอบปี 2557-2561 เนื่องจากสมาคมฯ มีสมาชิกเสียชีวิตมากกว่าอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำปี ซึ่งปี 2557 เรียกเก็บอัตรา 4,000 บาท และปี 2558-2561 เรียกเก็บอัตรา 4,800 บาท ปรากฏว่าอัตราการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่เรียกเก็บในรอบปีดังกล่าวไม่เพียงพอกับจำนวนเงินสงเคราะห์ตามจำนวนสมาชิกที่เสียชีวิตในรอบปีนั้น ๆ
          ดังนั้น ทางศูนย์ประสานงานฯ จึงขอดำเนินการเรียกเก็บโดยวิธีการฝากหักไปพร้อมกับเงินเดือนและให้สมาชิกแบ่งชำระเป็น 3 งวด เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2566 ซึ่งสมาชิกแต่ละท่านจะมียอดเรียกเก็บไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับรอบการสมัคร ทั้งนี้  หากเงินไม่พอหักสมาชิกสามารถดำเนินการติดต่อชำระเงินเป็นเงินสด ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2566 โดยสมาชิกสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดการเรียกเก็บเงินดังกล่าว มายังศูนย์ประสานงานฯ สสอค. ประจำสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ทางหมายเลขโทรศัพท์ 053 – 511653 ต่อ 41 หรือ 27
 
         รายละเอียดตารางสรุปการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ไม่พอจ่ายสะสมปี 2557-2561