ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

แจ้งการหักเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าไม่พอจ่าย สมาชิกสมาคมปี 2566

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 23 ส.ค. 2566 เวลา 13:27 น.
 702
       ทางสมาคม สฌ.ลพ./สฌ.ลพ.2 ขอเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าไม่พอจ่าย ปี 2566 จากท่านสมาชิกโดยหัก ณ ที่จ่ายหรือ  หักจากบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย หรือหักจากบัญชีเงินฝากสหกรณ์ฯ (ตามการชำระเงินของสมาชิกแต่ละท่าน) สมาคมละ 250 บาท เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2566 ไปจนกว่าจะถึงกำหนดเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำปี หากสมาชิกมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อ โทร. (053) 511652-3, 510442 ต่อ 42