ข่าวใหม่

ประกาศการให้เงินกู้โครงการเงินกู้ฉุกเฉินแก้ไขปัญหาด้านการเงิน ปี 66

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 26 ก.ค. 2566 เวลา 17:44 น.
 1055
       ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  ได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการหักเงินได้รายเดือนของสมาชิกให้มีเงินคงเหลือ 30%  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้เปิดบริการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้สมาชิกเข้าร่วมโครงการเงินกู้ฉุกเฉินแก้ไขปัญหาด้านการเงิน  พ.ศ. 2566โดยให้สมาชิกที่สนใจ ยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30  กันยายน  พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้ฉุกเฉินแก้ไขปัญหาด้านการเงิน พ.ศ. 2566  ดังนี้ 
     1.  เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
     2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกอายัดเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน  และค้างเงินงวดชำระหนี้
     3.  การคิดสิทธิ์การให้กู้ กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นสะสมยกมา ณ 30 พฤศจิกายนพ.ศ. 2565 
     4.  วงเงินที่จะกู้ได้ สหกรณ์ฯ ต้องหักเงินสงเคราะห์รายปีของสมาคม สสอค., สส.ชสอ., สฌอน., สส.สท.    
สฌ.ลพ., สฌ.ลพ. 2, สฌ.ลพ.3,   และเงินประกันชีวิตสินเชื่อรายปี ตามข้อตกลงของสมาชิก ต่อสมาคม และสหกรณ์ฯ ให้หักเมื่อได้รับเงินปันผลของสมาชิกออกก่อนจากเงินที่จะได้รับปันผลทั้งหมด ส่วนที่เหลือคือสิทธิ์ที่กู้ได้แต่ต้องไม่เกิน 50,000.00 บาท
     5.  การชำระหนี้เงินกู้ สหกรณ์จะหักจากเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน เพื่อชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยในวันที่สหกรณ์จ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
 
    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน