ข่าวใหม่

แจ้งวันหยุดทำการสหกรณ์ฯ ปี 2564

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 11 ม.ค. 2564 เวลา 15:00 น.
 145
     ด้วยนโยบายของประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 55 ปี 2564 ให้กำหนดวันประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินการโดยใช้หลักการเป็นวันเสาร์ที่ 3 ของทุกเดือน และให้เปิดทำการปกติโดยให้หยุดทำการในวันจันทร์ถัดไปของทุกเดือน นั้น เพื่อให้การจัดการทั่วไปเกี่ยวกับบรรดากิจการประจำของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด อำนวยประโยชน์แก่สมาชิกและผู้มาติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนด วันหยุดทำการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประจำปี 2564 รายละเอียดตามประกาศแนบ