ข่าวกิจกรรม

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 04 ม.ค. 2564 เวลา 16:16 น.
 171
     การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด จัดขึ้นวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย