ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาคม สฌ.ลพ.และสฌ.ลพ.2 ปี 2563-2564

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 31 ก.ค. 2563 เวลา 13:59 น.
 285
ประกาศสมาคม สฌ.ลพ.
     ตามข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2559 หมวด 7 การประชุมใหญ่ ข้อ 40 การเลือกตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้แทนสมาชิก และตามมติของคณะกรรมการดำเนินการสมาคม ชุดที่ 7 ครั้งที่ 6/2563 วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2563 มีมติแต่งตั้งผู้แทนสมาชิกสมาคม โดยกำหนดให้สมาคมมีผู้แทนสมาชิกตามข้อบังคับของสมาคมเฉลี่ยจำนวนสมาชิก 15 คน ต่อผู้แทน 1 คน ซึ่งมีสมาชิกสามัญทั้งหมด 4,268 คน จำนวนผู้แทนสมาชิก 286 คน โดยมอบให้แต่ละหน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการเลือกตั้ง

ประกาศสมาคม สฌ.ลพ.2
     ตามข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 2 (สฌ.ลพ.2) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562หมวด 7 การประชุมใหญ่ ข้อ 40 การเลือกตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้แทนสมาชิก และตามมติของคณะกรรมการดำเนินการสมาคม ชุดที่ 2 ครั้งที่ 6/2563 วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2563 มีมติแต่งตั้งผู้แทนสมาชิกสมาคม โดยกำหนดให้สมาคมมีผู้แทนสมาชิกตามข้อบังคับของสมาคมเฉลี่ยจำนวนสมาชิก 15 คน ต่อผู้แทน 1 คน ซึ่งมีสมาชิกสามัญทั้งหมด 2,196 คน จำนวนผู้แทนสมาชิก 146 คน โดยมอบให้แต่ละหน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการเลือกตั้ง
***มีรายละเอียดรายชื่อผู้แทนตามเอกสารแนบ***