ข่าวใหม่

ประกาศปรับอัตราการส่งค่าหุ้นรายเดือน

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 25 มี.ค. 2563 เวลา 17:00 น.
 454
     อาศัยอำนาจตามความในข้อ 79 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 54 ครั้งที่4/2563 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ได้พิจารณาลดต้นทุนทางการเงินของสหกรณ์ฯ ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันที่สหกรณ์ฯ มีสภาพคล่องทางการเงินเพิ่มขึ้น เพื่อให้การบริหารจัดการทางการเงิน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม และเกิดประโยชน์กับสหกรณ์ฯ สูงสุด จึงมีมติปรับอัตราการส่งค่าหุ้นรายเดือนดังต่อไปนี้
     1. ให้ส่งค่าหุ้นรายเดือนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.5 ของเงินได้รายเดือน
     2. สามารถเพิ่มการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้รายเดือน

     3. สามารถลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.25 ของเงินได้รายเดือน