ข่าวใหม่

แต่งตั้งผู้ประสานงานกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประจำปี 2563

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 13 ม.ค. 2563 เวลา 17:01 น.
 528
     อาศัยอำนาจตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ข้อ 79 (11) โดยมติเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ชุดที่ 54 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เห็นสมควรแต่งตั้งผู้ประสานงานกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการสหกรณ์ฯ ดังนี้