ข่าวใหม่

แต่งตั้งคณะทำงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประจำปี 2563

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 13 ม.ค. 2563 เวลา 16:54 น.
 480
     ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 54 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และอาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด พ.ศ. 2558 ข้อ 79 (11) และ ข้อ 118 จึงประกาศแต่งตั้งคณะทำงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประจำปี 2563 ดังนี้