ข่าวใหม่

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง แจ้งปิดบัญชีสิ้นปี 2562

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 19 พ.ย. 2562 เวลา 16:00 น.
 452
     ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 53 ครั้งที่ พิเศษ/2562 เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562 ได้เห็นชอบให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เพื่อให้ฝ่ายจัดการดำเนินการปิดบัญชีของสหกรณ์ฯ ทันกำหนดการประชุมใหญ่ดังกล่าว สหกรณ์ฯ ขอแจ้งการดำเนินการด้านการเงิน ดังนี้
     1. งดให้บริการเงินกู้ – เงินฝากระบบ ATM ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ของวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเวลา 08.30 น. ของวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562
     2. งดให้บริการการรับ – จ่ายเงินทุกประเภท ทุกระบบของสหกรณ์ฯ ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
     3. เปิดให้บริการตามปกติในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป