ข่าวใหม่

สหกรณ์ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 31 ต.ค. 2562 เวลา 16:00 น.
 365
     ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก  อาศัยอำนาจตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  ชุดที่ 53 ในคราวประชุมครั้งที่  10/2562   เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก ไว้ดังนี้
เดิมอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก ร้อยละ 6.00 ปรับลดเป็น ร้อยละ 5.90 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
     ***รายละเอียดตามประกาศแนบท้ายนี้