ข่าวใหม่

ประกาศการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 27 ก.ย. 2562 เวลา 18:40 น.
 506
     อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด พ.ศ. 2558 ข้อ 77 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ว่าด้วย วิธีการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2560 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 53 ประชุมครั้งที่ 10/2562 วันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 จึงได้กำหนดวิธีการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ แทนประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามข้อบังคับ ข้อ 82 (1) จำนวน 8 คน และผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 5 คน
     1. คณะกรรมการดำเนินการ ที่พ้นจากตำแหน่ง ตามข้อบังคับ ข้อ 82 (1) ถึงคราวออกตามวาระ
ประกอบด้วย
     1.1 นายสุรพล โพธาเจริญ ประธานกรรมการดำเนินการ
     1.2 นายอภิสิทธิ์ เหล็งไทย กรรมการหน่วยอำเภอเมืองเหนือ
     1.3 ว่าที่ ร.ต.อดุลย์ กันทะวงค์ กรรมการหน่วยมัธยมเหนือ
     1.4 นายนรินทร์ สิทธิเดช กรรมการหน่วยบำนาญเหนือ
     1.5 นายสถาพร สุภายอง กรรมการหน่วยบำนาญกลาง
     1.6 นายสง่า แก้วสร้อย กรรมการหน่วยอำเภอลี้
     1.7 นายชุมพล ปันอิ่น กรรมการหน่วยอาชีวศึกษา เทศบาลเมืองลำพูน และ กศน.
     1.8 นายพิสูตร สุวรรณโรจน์ กรรมการหน่วยเอกชน

     2. คณะผู้ตรวจสอบกิจการ ที่พ้นจากตำแหน่ง ตามข้อบังคับ ข้อ 99 (2) 1 ถึงคราวออกตามวาระ
ประกอบด้วย
     2.1 นางภัสพร จันทร์ผง
     2.2 นายสุเทพ เทพพู่ทอง
     2.3 นายอภิชัย ใจสุยะ
     2.4 ว่าที่ พ.ต.โสภณ ติ๊บใหม่
     2.5 นายสุทัศน์ บุตรนุชิต
     การรับสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
     1. ประกาศรับสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหา วันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562
     2. ผู้สมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ระหว่างวันอังคารที่ 1 ตุลาคม ถึงวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
     ในวันทำการของสหกรณ์ พร้อมหลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย
          1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
          2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 1 ใบ
          3) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ
      3. การถอนชื่อ ผู้สมัครต้องยื่นบันทึกการถอนชื่อต่อคณะอนุกรรมการรับสมัครด้วยตนเอง ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ภายในวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2562
เวลา 08.30 – 16.30 น.
      4. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับการสรรหา วันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562
      5. ผู้สมัครเข้ารับการสรรหามีสิทธิสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น
      6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการสรรหา ภายในวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562

      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562
วิธีการสรรหา
      ให้มีการลงคะแนนสรรหาใน วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น. ในแต่ละหน่วยเลือกตั้ง

***รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแแนบท้าย