ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

(สฌ.ลพ. 2) เรื่อง เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีกู้เงินสามัญสหกรณ์

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 07 ส.ค. 2562 เวลา 16:00 น.
 273
      ด้วยมติของคณะกรรมการดำเนินการสมาคมฯ (สฌ. ลพ. 2) ชุดที่ 1 ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 มีมติเห็นชอบให้เปิดรับสมัครสมาชิกเป็นกรณีพิเศษสำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ลำพูน จำกัด ประเภทสมาชิกสามัญที่กู้เงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
      1. คุณสมบัติทั่วไป
              1.1 เป็นสมาชิกประเภทสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด (ไม่จ ากัดอายุ)
              1.2 มีความเสี่ยงในการกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด
              1.3 เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง โดยมายื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการสมาคม
      2. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าบำรุงรายปี และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า โดยหักจากเงินกู้ในครั้งนั้นๆ หรือชำระด้วยตนเอง ดังนี้
              2.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า จำนวน 50 บาท
              2.2 ค่าบำรุงรายปี จำนวน 50 บาท
              2.3 เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า จำนวน 1,500 บาท
      3. หลักฐานการสมัครเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้อย่างละ 1 ฉบับ
              3.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร
              3.2 สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร
              3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับผลประโยชน์
              3.4 สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับผลประโยชน์
              3.5 สำเนาทะเบียนสมรส

              3.6 สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
              3.7 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ฉบับจริง เวลาไม่เกิน 30 วัน
              3.8 เอกสารคำนวณความเสี่ยงจากฝ่ายสินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด

       ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ทุกท่านที่มีคุณสมบัติข้างต้น สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 2 (สฌ.ลพ. 2) โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์สมบูรณ์หลังจาก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติรับเข้าเป็นสมาชิก หากยกเลิกประกาศนี้
มาชิกที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ ต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี ตามข้อบังคับของสมาคม