ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

สส.ชสอ. เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษอายุไม่เกิน 65 ปี

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 21 พ.ค. 2562 เวลา 12:00 น.
 263
     คณะกรรมการดำเนินการ สส.ชสอ. มีมติ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2562 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ให้เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 65 ปี ประเภทสามัญและสมทบ เนื่องด้วยโอกาสพิเศษฉลองการเปิดอาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สฌ.ลอ.)
     อาศัยอำนาจตามข้อบังคับ สส.ชสอ. หมวด 4 ข้อ 9 วรรคสอง ในโอกาสอันสมควรคณะกรรมการอาจพิจารณาเปิดรับสมัครสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ โดยยกเว้นคุณสมบัติในข้อ 9.1 (5) และ ข้อ9.2 (8) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2562 โดยมี เงื่อนไขดังต่อไปนี้
     1. ประเภทสามัญ
            - เป็นสมาชิกประเภทสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์
            - มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ณ วันสมัคร
            - อายุไม่เกิน 65 ปี (นับปี พ.ศ.ผู้ที่เกิดหลังปี พ.ศ.2467 )
     2. ประเภทสมทบ
            - เป็นคู่สมรส ของสมาชิก สส.ชสอ.
            - เป็นบิดา  มารดา ของสมาชิกสามัญ สส.ชสอ.
            - เป็นบุตร บุตรบุญธรรม ของสมาชิกสามัญ สส.ชสอ. (ที่บรรลุนิติภาวะ)
            - เป็นเจ้าหน้าที่ ของ สส.ชสอ. 
            - มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ณ วันสมัคร
            - อายุไม่เกิน 65 ปี (นับปี พ.ศ.ผู้ที่เกิดหลังปี พ.ศ.2467 )

     รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศแนบท้าย
     หมายเหตุ***ใบรับรองแพทย์จะต้องเป็นแบบฟอร์มที่ทางสมาคม สส.ชสอ. กำหนดเท่านั้น ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ได้ตามประกาศแนบท้ายนี้ หรือติอต่อรับได้ที่เจ้าหน้าที่สมาคม สส.ชสอ. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด โทร 0-5351-1653 ต่อ 41