ข่าวกิจกรรม

โครงการสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิก ปี 2562 หน่วย เทศบาล กศน.

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 27 มี.ค. 2562 เวลา 16:38 น.
 253
โครงการสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิก ประจำปี 2562 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์  คือ
          1 เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และอุดมการณ์ของสหกรณ์ฯ     
          2 เพื่อจัดเวทีให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และข้อเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ฯ
     ซึ่งได้ออกพบปะสัญจร หน่วย เทศบาล กศน. ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 ในที่ประชุมได้ดำเนินการสรรหาผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำ
หน่วย เทศบาล กศน.