ข่าวกิจกรรม

โครงการสัมมนาและประชุมใหญ่ "บริหารความเสี่ยงด้านการเงินและภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน"

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 18 มี.ค. 2562 เวลา 13:55 น.
 114
      ตัวแทนคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เข้าร่วมโครงการสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี การบริหารความเสี่ยงด้านการเงินและภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด จัดขึ้นโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาคเหนือ โดยมีเนื้อหาสัมมนาในหัวข้อ "บริหารความเสี่ยงด้านการเงินและลงทุนในตราสารหนี้" และ "ภาวะเศรษฐกิจไทยและภาคเหนือ"