ข่าวกิจกรรม

โครงการสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิก ปี 2562 หน่วย อ.บ้านโฮ่ง (อ.เวียงหนองล่อง และ บำนาญ อ.เวียงหนองล่อง)

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 25 ก.พ. 2562 เวลา 15:46 น.
 95
    โครงการสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิก ประจำปี 2562 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์  คือ
          1 เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และอุดมการณ์ของสหกรณ์ฯ     
          2 เพื่อจัดเวทีให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และข้อเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ฯ

     ซึ่งได้ออกพบปะสัญจร หน่วย อ.บ้านโฮ่ง (อ.เวียงหนองล่อง และ บำนาญ อ.เวียงหนองล่อง) ในวันที่ 29 มกราคม 2562 ในที่ประชุมได้ดำเนินการสรรหาผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำหน่วย อ.บ้านโฮ่ง(อ.เวียงหนองล่อง และ บำนาญ อ.เวียงหนองล่อง) และสรรหาคณะทำงาน อ.เวียงหนองล่อง ซึ่งผู้ที่ได้รับการสรรหาให้เป็นคณะทำงานหน่วย  อ.เวียงหนองล่อง คือ นายประพันธ์ งามชื่น