ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก สฌ.ลพ. (ปี 2562-2563)

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 07 ก.พ. 2562 เวลา 15:32 น.
 235
     ตามข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 หมวด 7 การประชุมใหญ่ ข้อ 40 การเลือกตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้แทนสมาชิก และตามมติของคณะกรรมการดำเนินการสมาคม ชุดที่ 6 ครั้งที่ 10/2562 วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 กำหนดให้สมาคมมีผู้แทนสมาชิกตามระเบียบโดยเฉลี่ยจำนวนสมาชิก 15 คน ต่อผู้แทน 1 คน ซึ่งมีสมาชิกสามัญทั้งหมด 4,184 ราย จำนวนผู้แทน 279 คน โดยมอบให้แต่ละหน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการเลือกตั้ง
     บัดนี้ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้รวบรวมรายชื่อผู้แทนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประจำปี 2562-2563 ไว้ในแต่ละหน่วย จำนวนผู้แทนทั้งหมด 279 คน ดังรายชื่อในทะเบียนผู้แทนสมาชิกสมาคมฯ แนบท้ายประกาศนี้