ข่าวใหม่

การให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 05 ก.พ. 2562 เวลา 16:17 น.
 244
     ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด  (ชสอ.)  ได้จัดตั้ง “กองทุนกลาง” เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจะให้เงินสนับสนุนโครงการละไม่เกิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  รายละเอียดตามหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้    
     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน  จำกัด  ขอประชาสัมพันธ์ให้กับโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกโรงเรียนได้จัดส่งโครงการของโรงเรียนให้กับสหกรณ์ฯ โดยให้จัดส่งถึงสหกรณ์ฯ  ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  เพื่อสหกรณ์ฯ จะได้พิจารณาคัดเลือกจัดส่งให้กับทางชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือเพื่อดำเนินการต่อไป
     รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้