ข่าวใหม่

ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการ

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 28 ม.ค. 2562 เวลา 12:55 น.
 547
     ด้วยผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  ได้เกษียณอายุสิ้นปีบัญชี 2561  ตามระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์และลูกจ้าง พ.ศ. 2559  หมวด 7 การพ้นจากตำแหน่ง ข้อ 42 
     ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ข้อ 104 ว่าด้วย การแต่งตั้งและการจ้างผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  โดยมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 53  ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562  เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562  จึงเห็นชอบให้ประกาศรับสมัครบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานสหกรณ์เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  โดยมีรายละเอียดตามประกาศแนบท้ายนี้