ข่าวใหม่

แจ้งปิดบัญชีสิ้นปี ปีบัญชีสหกรณ์ฯ 2561

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 26 พ.ย. 2561 เวลา 09:30 น.
 358
       ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 52 ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2561 ได้เห็นชอบให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2561 ในวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เพื่อให้ฝ่ายจัดการดำเนินการปิดบัญชีของสหกรณ์ฯ  ทันกำหนดการ ประชุมใหญ่ดังกล่าว  สหกรณ์ฯ ขอแจ้งการดำเนินการด้านการเงิน  ดังนี้
     1. งดให้บริการเงินกู้ – เงินฝากระบบ ATM ตั้งแต่เวลา  17.00 น.  ของวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง เวลา  08.30 น.  ของวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561
     2. งดให้บริการการรับ – จ่ายเงินทุกประเภท  ทุกระบบของสหกรณ์ฯ ในวันศุกร์ที่  30  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561
     3. เปิดให้บริการตามปกติในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา  08.30 น.  เป็นต้นไป