ข่าวกิจกรรม

พิธีแสดงมุทิตาจิตสมาชิกสหกรณ์ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2561

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 26 ต.ค. 2561 เวลา 16:09 น.
 489
          สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตให้กับสมาชิกสหกรณ์ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2561 ในวันที่ 22 กันยายน 2561 ณ ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายสำเริง ไชยเสน เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตสมาชิกสหกรณ์ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2561 
         โดยการจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
          1. เพื่อประกาศเกียรติคุณและแสดงมุทิตาคารวะต่อผู้ครบเกษียณอายุราชการที่ได้ทำคุณประโยชน์แก่วงการ การศึกษา
          2. เพื่อระลึกถึงคุณูปการของทุกท่านในระหว่าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงให้การยกย่อง เชิดชู  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการรุ่นหลัง