ข่าวใหม่

ประกาศการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประจำปี 2562

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 03 ต.ค. 2561 เวลา 16:48 น.
 1007
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน  จำกัด การสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน  จำกัด ประจำปี 2562  จำนวน 8 คน  

หน่วยสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ประกอบด้วย ( 8 หน่วยสรรหา)
          1. หน่วยสรรหาอำเภอเมืองใต้
          2. หน่วยสรรหาอำเภอป่าซาง 
          3. หน่วยสรรหาอำเภอบ้านโฮ่ง
          4. หน่วยสรรหาอำเภอแม่ทา
          5. หน่วยสรรหาอำเภอทุ่งหัวช้าง
          6. หน่วยสรรหาบำนาญใต้
          7. หน่วยสรรหามัธยมใต้
          8. หน่วยสรรหาอำเภอลี้

*** การรับสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ
          1. ประกาศรับสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหา วันจันทร์ ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 
          2. ผู้สมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด พร้อมหลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย 1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก 2 และไม่สวมแว่นตาดำ 2 ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 1 ใบ 3) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ ระหว่างวันพฤหัสบดี ที่ 4 ตุลาคม ถึงวันพุธ ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ตามวัน เวลา ทำการของสหกรณ์
          3. การถอนชื่อ ผู้สมัครต้องยื่นบันทึกการถอนชื่อต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วยตนเอง ณ สหกรณ์ ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ภายในวันอังคาร ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2561 ในวัน เวลาทำการ ของสหกรณ์
          4. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับการสรรหา และกำหนดหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร วันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561
          5. ผู้สมัครเข้ารับการสรรหามีสิทธิสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น
          6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการสรรหาตามหมายเลขที่สมัคร ภายในวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561

*** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561

*** วิธีการสรรหา
          1. การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ให้กระทำโดยการลงคะแนนลับเท่านั้น และบัตร ลงคะแนนให้เป็นไปตามที่สหกรณ์กำหนดไว้                                                               
          2. ในกรณีมีผู้สมัครไม่เกินจำนวนกรรมการดำเนินการในหน่วยสรรหา ให้ถือว่าผู้สมัครนั้น ได้รับการสรรหา
          3. ให้มีการลงคะแนนสรรหาใน วันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 14.00 น. 
          4. ผู้ใช้สิทธิลงคะแนนสรรหาต้องแสดงบัตรที่ทางราชการออกให้ ได้แก่ บัตรประจำตัว ข้าราชการ บัตรประจำตัวข้าราชการบำนาญ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัว สมาชิกคุรุสภา หรือ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ อย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อคณะอนุกรรมการประจำหน่วยสรรหา
          5. สมาชิกผู้ใช้สิทธิลงคะแนนสรรหา กรณีสมาชิกที่ไปช่วยราชการอยู่ที่หน่วยบริการใด ให้ไปใช้สิทธิลงคะแนนได้ที่หน่วยบริการนั้น ๆ
          6. การนับคะแนนให้ทำการนับคะแนน ณ หน่วยสรรหา หลังจากการปิดการลงคะแนน เป็นต้นไป ในกรณีที่ผู้สมัครได้คะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการจับสลาก โดยให้ประธานกรรมการ สรรหาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ดำเนินการ
          7. คณะกรรมการประจำหน่วยสรรหารวบรวมรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเสนอต่อ คณะกรรมการสรรหา ภายในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
          8. ประธานกรรมการสรรหา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย นำรายชื่อสมาชิกผู้ซึ่งได้รับการสรรหา จากหน่วยสรรหาต่างๆ ตามประกาศนี้เสนอในที่ประชุมใหญ่ทราบและพิจารณาเลือกตั้ง ในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562 - 2563 มติที่ประชุมใหญ่ ให้เป็นที่สิ้นสุด


****รายละเอียดตามประกาศดังแนบ*****