ข่าวใหม่

ปรับค่าหุ้นรายเดือน

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 05 ก.ย. 2561 เวลา 11:01 น.
 620

เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด

         ตามที่มีการปรับขึ้นเงินเดือนของสมาชิกในเดือน เมษายน 2561  สหกรณ์ฯ จึงขอแจ้งให้สมาชิกทราบว่าทางสหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการปรับค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิก  ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ได้ดำเนินการปรับค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิกในเดือน กันยายน 2561 เป็นต้นไป
        
        หากสมาชิกรายใดประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กำหนด ให้แสดงความจำนงเป็นหนังสือตามแบบที่สหกรณ์กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน