ข่าวกิจกรรม

ผ้าป่าสามัคคีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประจำปี 2561

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 31 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 น.
 577
     ตามแผนงานโครงการสนับสนุน ช่วยเหลือ และจัดกิจกรรมสาธารณประโยขน์ของชุมชนและสังคม ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชนและสังคม โดยได้จัดตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประจำปี 2561 เพื่อทอดถวาย ณ โรงพยาบาลบ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันครบรอบวันก่อตั้งสหกรณ์ฯ ซึ่งปีนี้สหกรณ์ฯ มีอายุครบ 51 ปี จุดประสงค์ในการจัดตั้งองค์ผ้าป่าในปีนี้ เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทางโรงพยาบาลยังขาดแคลน คือ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำด้วยกระบอกฉีดยา Syringe pump และเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ Turumo โดยมีจำนวนเงิน ยอดผ้าป่าสามัคคี 120,021 บาท และได้รับสมทบจากต้นผ้าป่าที่ทางโรงพยาบาลจัดตั้งขึ้นอีก 13,219 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 133,240 บาท