ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

ประกาศรายชื่อคณะกรรมการ สฌ.ลพ.2 ชุดที่ 1 2561-2562

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 27 เม.ย. 2561 เวลา 16:15 น.
 840

          ตามทที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลําพูน จํากัด 2 (สฌ.ลพ.2) ได้ ดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลําพูน จํากัด 2 (สฌ.ลพ.2) ชุดที่ 1 ประจําปี 2561-2562 โดยผ่านการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ครั้งแรก ปี 2561 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2561 และนายทะเบียนประจําท้องที่ เทศบาลเมืองลําพูนได้รับจดทะเบียนเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 แล้วนั้น คณะกรรมการสมาคมฯ มีรายชื่อดังต่อไปนี้
       1. นายธวัชชัย ชัยปัญญา           นายกสมาคม
       2. นายทนงศกดิ์ ทะหล้า            อุปนายกสมาคม
       3. นายศักดิ์สุรีย์ ศรีคํา                เหรัญญิก
       4. นายทวีศักด ิ์ จอมอิ่น             นายทะเบียน
       5. นางภวิกา สุรินทร์กาศ            ผู้ช่วยนายทะเบียน
       6. นายสุพจน ์ แสนหาญ            กรรมการ
       7. นายอารี วงศ์พนัสสัก             กรรมการ
       8. ว่าท ี่ พ.ต. โสภณ ติ๊บใหม่     กรรมการ
       9. นางปราณี ณ ลําพูน              กรรมการ
     10. นายจรูญ สมดี                     กรรมการ
     11. นายสว่าง เสนกาศ              กรรมการ
     12. นางนันทวัน จันทร์ตรง        กรรมการ
     13. นายบริภัณฑ์ บํารุงรส         กรรมการ
     14. นางบรรเจิด คําศิริ               เลขานุการ
จึงประกาศมาเพื่อให้สมาชิกสมาคมฌาปนกจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณออมทรัพย์ครูลําพูน จํากัด 2 (สฌ.ลพ.2) และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลําพูน จํากัด ได้รับทราบโดยทั่วกัน