ข่าวทั้งหมด

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 31 พ.ค. 2563 เวลา 14:49 น.

แจ้งนำเข้ายอดดอกเบี้ยเงินฝาก

*** แจ้งสมาชิก*** สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการนำเข้าดอกเบี้ย (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563) เข้าบัญชีเงินฝากเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ...

โดย ผู้ดูแลระบบ 2 -  วันที่ 29 พ.ค. 2563 เวลา 11:01 น.

สมาคม สสอค. รับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 55ปี

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) รับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 55ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ปี ...

โดย ผู้ดูแลระบบ 2 -  วันที่ 29 พ.ค. 2563 เวลา 10:40 น.

ยกเลิกประกาศเปิดรับสมัครสมาชิกสมาคม สฌ.ลพ. 2

คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ลำพูน จำกัด 2 (สฌ.ลพ. 2) ขอยกเลิกประกาศการรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 26 พ.ค. 2563 เวลา 15:08 น.

การประกวดราคาการประกันภัย ปี 2563

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด จัดให้มีการประกวดราคาการประกันภัย / ประกันชีวิต /ประกันวินาศภัย กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 23 พ.ค. 2563 เวลา 14:00 น.

ธนาคาร ธกส. พบปะ

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ชุดที่ 54 ประจำเดือนพฤษภาคม (วันเสาร์ ที่ 23 ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 22 พ.ค. 2563 เวลา 11:17 น.

โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน (แบบไม่มีเฉลี่ยคืน)

ด้วยปัจจุบันได้เกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและการระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 22 พ.ค. 2563 เวลา 08:00 น.

แจ้งหักเงินเพื่อต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม “คุ้มครองสินเชื่อ”

ตามที่ท่านได้ทำประกันชีวิตกลุ่ม “คุ้มครองสินเชื่อ” กับบริษัท กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 21 พ.ค. 2563 เวลา 15:09 น.

แจ้งวันทำการวันเสาร์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

ด้วยนโยบายของประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 54 ปี 2563 ให้กำหนดวันประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินการโดยใช้หลักการเป็นวันเสาร์ที่ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 21 พ.ค. 2563 เวลา 10:15 น.

สหกรณ์มอบน้ำดื่ม ตู้ปันสุข

นายวิทยา ปาอินทร์ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำักด ตัวแทนสหกรณ์ฯ มอบน้ำดื่มสหกรณ์ฯ ณ ตู้ปัน...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 28 เม.ย. 2563 เวลา 08:00 น.

โครงการเงินกู้เพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เรื่อง การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้สมาชิกตามโครงการเงินกู้เพื่อสุขภาพ ...

อัลบั้มภาพ