สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

   
             มีชื่อย่อว่า สส.ชสอ. สมาคมได้จดทะเบียนตามความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์  เมื่อวันที่ ๑๔
  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔  ทะเบียนเลขที่ นบ ๗๓๘๐๑/๐๐๑
   
  สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่
             เลขที่ ๑๙๙  หมู่ที่ ๒  ถนนนครอินทร์  ตำบลบางสีทอง  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๑๓๐
   
  สถานที่ตั้งศูนย์ประสานงาน (สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด)
             เลขที่ ๑๐๓/๑  ถนนพระคงฤาษี  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน  ๕๑๐๐๐
   
  เครื่องหมายของสมาคม
             เป็นวงกลม ๒ วงซ้อนกัน ระหว่างวงกลมทั้ง ๒ วง ด้านบนมีชื่อ "สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของ" และด้านล่าง
  มีชื่อ "ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย"  ภายในวงกลมมีสัญลักษณ์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
  อยู่่ตรงกลางและมีความหมาย ดังนี้
           ๑.  สัญลักษณ์ ชสอ. หมายถึง สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
           ๒.  วงกลม หมายถึง การบริหารจัดการภายใต้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เีดียวกัน
   
  วัตถุประสงค์ของสมาคม
             ๑.  เพื่อสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพและช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก
           ๒.  เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันร่วมกันในขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์และแบ่งภาระของผู้ค้ำประกันของสมาชิกสหกรณ์
                ออมทรัพย์ทั่วประเทศ
   
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
             ๑.  เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว และมีอายุไม่เกิน ๕๕ ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร  เมื่อมีวาระอันควรหรือมีเหตุพิเศษ  คณะกรรมการ
                อาจรับผู้สมัครที่มีอายุเกินกว่า ๕๕ ปีบริบูรณ์เป็นสมาชิกได้
           ๒.  เป็นสมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด
           ๓.  เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
           ๔.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ
           ๕.  เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ณ วันสมัคร
           สถานภาพการเป็นสมาชิกจะสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการของสมาคมมีมติให้เข้าเป็นสมาชิก และผู้สมัคร
           ได้ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามข้อบังคับแล้ว
   
  หลักฐานการสมัคร
             ๑.  สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่่ของรัฐหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ)
           ๒.  สำเนาทะเบียนบ้าน
           ๓.  สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
           ๔.  ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ - สกุล)
           ๕.  ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลรัฐ ฉบับจริง อายุไม่เกิน ๓๐ วัน
            ๖.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับเงินสงเคราะห์
           พร้อมชำระเงินค่าสมัคร ๒๐ บาท ค่าบำรุงสมาคมรายปี ๒๐ บาท เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ๔,๐๐๐ บาท รวมทั้งหมด ๔,๐๔๐ บาท
          (หลักฐานตามข้อ ๑ - ๔ และ ๖ ต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
   
  หน้าที่ของสมาชิก สส.ชสอ.
             ๑.  ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของสมาคม
           ๒.  ชำระเงินสงเคราะห์ให้เรียบร้อยภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการตายของสมาชิกหรือได้รับหนังสือแจ้งจากสมาคม
                ให้ไปชำระเงิน
           ๓.  เก็บรักษาบัตรประจำตัวสมาชิก
           ๔.  แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ชื่อสกุล หรือวันเดือนปีเกิด ต่อสมาคมภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
           ๕.  แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือตามแบบที่สมาคมกำหนดที่จะเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้จัดการศพหรือผู้รับเงินสงเคราะห์
   
  สมาชิกภาพสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้
             ๑.  ถึงแก่ความตาย
           ๒.  ลาออก เป็นหนังสือตามแบบที่สมาคมกำหนด และมีผลตั้งแต่วันที่ยื่นหนังสือขอลาออก
           ๓.  ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้ออก
           ๔.  ถูกคัดชื่อออกเนื่องจากขาดส่งเงินสงเคราะห์   โดยทางสมาคมแจ้งเป็นหนังสือให้ไปชำระเงินไป 2 ครั้ง  ห่างกันครั้งละ
                ๑๕ วัน   ครั้งสุดท้ายเป็นหนังสือลงทะเบียนตอบรับ  หรือสมาคมติดต่อไม่ได้   และคณะกรรมการพิจารณาให้พ้นจาก
                สมาชิกภาพ    การพ้นจากสมาชิกภาพข้อนี้  จะไม่ได้รับเงินค่าสมัคร  เงินค่าบำรุง และเงินสงเคราะห์ที่ได้ชำระแล้วคืน
                จากสมาคม         แต่จะได้รับเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่ยังไม่ได้ตกอยู่ในความผูกพันที่จะต้องจ่ายให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่
                ความตายคืน
   
  หลักฐานการขอรับเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต
             ๑.  สำเนาใบมรณะบัตร ๑ ชุด
           ๒.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ตาย (ประทับตรา "ตาย") อย่างละ ๑ ชุด
           ๓.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับเงินสงเคราะห์ อย่างละ ๑ ชุด
           ๔.  สำเนาทะเบียนสมรส ๑ ชุด (ถ้ามี)
           ๕.  ใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ - สกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ - สกุล)
          หลักฐานตามข้อ ๑- ๕ ต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
   
  ประเด็นคำถาม ?
             ๑.  สมาชิกลาออกจากสหกรณ์ฯหรือลาออกจาก สสอค. สามารถเป็นสมาชิก สส.ชสอ. ต่อไปได้หรือไม่
                ตอบ เป็นต่อไปได้ เนื่องจากสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลง ใน ๔ กรณีที่ได้กล่าวไว้แล้ว
           ๒.  เงินสงเคราะห์ที่จะจ่ายให้กับสมาชิกเสียชีวิตเป็นเงินจำนวนเท่าใด
                ตอบ เท่ากับจำนวนสมาชิกคงเหลือ ณ ต้นเดือนที่สมาชิกเสียชีวิต คูณด้วย ๓.๕๐ บาทตามข้อบังคับ     ซึ่งดูได้
                จากประกาศของสมาคมเดือนนั้น ๆ    เช่น เดือนตุลาคม ๒๕๕๕  มีจำนวนสมาชิกคงเหลือต้นเดือน  ๑๙๔,๕๑๗
                คน คูณด้วย ๓.๒๐ บาท จะได้รับเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตในเืดือนนั้น ๖๒๒,๔๖๐.๘๐ บาท (หลังหักค่าใช้จ่าย
                4% แล้วผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงิน ๕๙๗,๕๖๒.๓๖ บาท รวมกับเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือ) เป็นต้น
           3.  การเข้าเป็นสมาชิก สส.ชสอ. ได้รับประโยชน์อะไรบ้าง
                ตอบ สมาชิกมีหลักประกันที่มั่นคงจากเงินสงเคราะห์ที่จะได้รับ และลดภาระที่ทายาทหรือผู้ค้ำประกัน
                จะต้องรับผิดชอบกรณีที่สมาชิกยังมีหนี้สินผูกพัน
   
  :: ติดต่อสอบถาม::
                  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด
                โทร. 053-511653 ต่อ 41
                โทรสาร. 053-511653 ต่อ 26
                www.lpntsc.com
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

จดหมายข่าว