สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

   
             มีชื่อย่อว่า สส.ชสอ. สมาคมได้จดทะเบียนตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์  เมื่อวันที่ 14
  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554  ทะเบียนเลขที่ นบ 73801/001
   
  สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่
             เลขที่ 199  หมู่ที่ 2  ถนนนครอินทร์  ตำบลบางสีทอง  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี  11130
   
  สถานที่ตั้งศูนย์ประสานงาน (สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด)
             เลขที่ 103/1  ถนนพระคงฤาษี  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน  51000
   
  เครื่องหมายของสมาคม
             เป็นวงกลม 2 วงซ้อนกัน ระหว่างวงกลมทั้ง 2 วง ด้านบนมีชื่อ "สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของ" และด้านล่าง
  มีชื่อ "ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย"  ภายในวงกลมมีสัญลักษณ์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
  อยู่่ตรงกลางและมีความหมาย ดังนี้
          1.  สัญลักษณ์ ชสอ. หมายถึง สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
          2.  วงกลม หมายถึง การบริหารจัดการภายใต้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เดียวกัน
   
  วัตถุประสงค์ของสมาคม
            1.  เพื่อสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพและช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก
          2.  เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันร่วมกันในขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์และแบ่งภาระของผู้ค้ำประกันของสมาชิกสหกรณ์
                ออมทรัพย์ทั่วประเทศ
   
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
            1.  เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว และมีอายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร  
          2.  เป็นสมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด
          3.  เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
          4.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ
          5.  เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ณ วันสมัคร
           สถานภาพการเป็นสมาชิกจะสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการของสมาคมมีมติให้เข้าเป็นสมาชิก และผู้สมัคร
           ได้ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามข้อบังคับแล้ว
   
  หลักฐานการสมัคร
            1.  สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่่ของรัฐหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ)
          2.  สำเนาทะเบียนบ้าน
          3.  สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
          4.  ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ - สกุล)
          5.  ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลรัฐ ฉบับจริง อายุไม่เกิน 30 วัน
          6.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับเงินสงเคราะห์
           พร้อมชำระเงินค่าสมัคร 20 บาท ค่าบำรุงสมาคมรายปี 20 บาท เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,800 บาท รวมทั้งหมด 4,840 บาท
          (หลักฐานตามข้อ 1 - 4 และ 6 ต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
   
  หน้าที่ของสมาชิก สส.ชสอ.
            1.  ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของสมาคม
          2.  ชำระเงินสงเคราะห์ให้เรียบร้อยภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการตายของสมาชิกหรือได้รับหนังสือแจ้งจากสมาคม
                ให้ไปชำระเงิน
          3.  เก็บรักษาบัตรประจำตัวสมาชิก
          4.  แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ชื่อสกุล หรือวันเดือนปีเกิด ต่อสมาคมภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
          5.  แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือตามแบบที่สมาคมกำหนดที่จะเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้จัดการศพหรือผู้รับเงินสงเคราะห์
   
  สมาชิกภาพสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้
            1.  ถึงแก่ความตาย
          2.  ลาออก เป็นหนังสือตามแบบที่สมาคมกำหนด และมีผลตั้งแต่วันที่ยื่นหนังสือขอลาออก
          3.  ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้ออก
          4.  ถูกคัดชื่อออกเนื่องจากขาดส่งเงินสงเคราะห์  โดยทางสมาคมแจ้งเป็นหนังสือให้ไปชำระเงินไป 2 ครั้ง  ห่างกันครั้งละ
                15 วัน ครั้งสุดท้ายเป็นหนังสือลงทะเบียนตอบรับ หรือสมาคมติดต่อไม่ได้ และคณะกรรมการพิจารณาให้พ้นจาก
                สมาชิกภาพการพ้นจากสมาชิกภาพข้อนี้ จะไม่ได้รับเงินค่าสมัคร เงินค่าบำรุง และเงินสงเคราะห์ที่ได้ชำระแล้วคืน
                จากสมาคม แต่จะได้รับเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่ยังไม่ได้ตกอยู่ในความผูกพันที่จะต้องจ่ายให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่
                ความตายคืน
   
  หลักฐานการขอรับเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต
            1.  สำเนาใบมรณะบัตร 1 ชุด
          2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ตาย (ประทับตรา "ตาย") อย่างละ 1 ชุด
          3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับเงินสงเคราะห์ อย่างละ 1 ชุด
          4.  สำเนาทะเบียนสมรส 1 ชุด (ถ้ามี)
          5.  ใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ - สกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ - สกุล)
          หลักฐานตามข้อ 1- 5 ต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
   
  ประเด็นคำถาม ?
            1.  สมาชิกลาออกจากสหกรณ์ฯหรือลาออกจาก สสอค. สามารถเป็นสมาชิก สส.ชสอ. ต่อไปได้หรือไม่
                ตอบ เป็นต่อไปได้ เนื่องจากสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลง ใน 4 กรณีที่ได้กล่าวไว้แล้ว
          2.  เงินสงเคราะห์ที่จะจ่ายให้กับสมาชิกเสียชีวิตเป็นเงินจำนวนเท่าใด
                ตอบ เท่ากับจำนวนสมาชิกคงเหลือ ณ ต้นเดือนที่สมาชิกเสียชีวิต คูณด้วย 2.66 บาทตามข้อบังคับ  ซึ่งดูได้
                จากประกาศของสมาคมเดือนนั้น ๆ  เช่น เดือนธันวาคม 2558  มีจำนวนสมาชิกคงเหลือต้นเดือน  229,176
                คน คูณด้วย 2.66 บาท จะได้รับเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตในเืดือนนั้น 609,608.16 บาท (หลังหักค่าใช้จ่าย
                4% แล้วผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงิน 585,223.83 บาท รวมกับเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือ) เป็นต้น
          3.  การเข้าเป็นสมาชิก สส.ชสอ. ได้รับประโยชน์อะไรบ้าง
                ตอบ สมาชิกมีหลักประกันที่มั่นคงจากเงินสงเคราะห์ที่จะได้รับ และลดภาระที่ทายาทหรือผู้ค้ำประกัน
                จะต้องรับผิดชอบกรณีที่สมาชิกยังมีหนี้สินผูกพัน
   
  :: ติดต่อสอบถาม::
                  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด
                โทร. 053-511653 ต่อ 41
                โทรสาร. 053-511653 ต่อ 26
                www.lpntsc.com
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

จดหมายข่าว